Có 1 kết quả:

diễn thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rộng ra về ý kiến của mình cho nhiều người nghe.

Một số bài thơ có sử dụng