Có 1 kết quả:

diễn giảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Diễn giải 演解.