Có 1 kết quả:

diễn tiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biến đổi theo thời gian và theo một đường hướng nhất định.