Có 1 kết quả:

diễn đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rộng ra để cái ý nghĩa tới được người khác.