Có 1 kết quả:

bồng bột

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ buồn rầu u uất.