Có 1 kết quả:

mạn đàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện chơi, không bó buộc vào một vấn đề gì.