Có 1 kết quả:

tiệm chí giai cảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Ông “Cố Khải Chi” 顧愷之 mỗi khi ăn mía thì ăn từ ngọn tới gốc và nói rằng “tiệm chí giai cảnh” 漸至佳境 dần dần vào cảnh thú. Vì thế nên sự gì bởi khổ mà đến sướng gọi là “giá cảnh” 蔗境. Cũng có nghĩa như “giai cảnh” 佳境.