Có 1 kết quả:

dạng tỵ

1/1

dạng tỵ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

huyện Dạng Tỵ ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc