Có 1 kết quả:

bát lạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng cá nhẩy khỏi mặt nước.