Có 1 kết quả:

bát vô đồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bọn xấu xa vô lại.