Có 1 kết quả:

quy thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, thuộc tỉnh Hồ Nam.