Có 1 kết quả:

tiềm nhập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẻn vào.

Một số bài thơ có sử dụng