Có 1 kết quả:

tiềm lực

1/1

tiềm lực

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiềm lực, tiềm năng, khả năng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái sức mạnh ngấm ngầm ở bên trong.