Có 1 kết quả:

tiềm cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ẩn.