Có 1 kết quả:

tiềm tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ ngầm hướng vào việc gì.

Một số bài thơ có sử dụng