Có 1 kết quả:

tiềm thâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu kín.