Có 1 kết quả:

tiềm để

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà của vị vua lúc chưa lên làm vua.