Có 1 kết quả:

nhuận hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trơn ướt, chỉ lời văn trôi chảy, hoặc bức hoạ linh động.