Có 1 kết quả:

nhuận sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêm vào cho đẹp, chỉ việc sửa sang lời văn cho hay, cho đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng