Có 1 kết quả:

nhuận thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấm vào người, ý nói có ích cho mình. Ấm vào thân.