Có 1 kết quả:

hội tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đội binh thua trận tan nát mà chạy chốn.