Có 1 kết quả:

trừng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ yên lắng trong sạch.