Có 1 kết quả:

kiêu li

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhân tình, phong tục kiêu bạc.