Có 1 kết quả:

bành tị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước vọt lên.