Có 1 kết quả:

táo thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rửa ráy thân mình, ý nói tu thân.

Một số bài thơ có sử dụng