Có 1 kết quả:

trạch nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ơn huệ như nước thấm vào.