Có 1 kết quả:

đạm am

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của Nguyễn Cư Trinh, danh sĩ thời Nam Bắc phân tranh.