Có 1 kết quả:

khích lệ

1/1

khích lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuyên cố gắng