Có 1 kết quả:

khích đãng

1/1

khích đãng

giản thể

Từ điển phổ thông

lay chuyển, rung chuyển, làm dấy lên