Có 1 kết quả:

trọc thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc đời xấu xa.