Có 1 kết quả:

tế thế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cứu giúp người đời. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nhược Tôn Càn, Mi Trúc bối, nãi bạch diện thư sinh, phi kinh luân tế thế chi tài” 若孫乾, 糜竺輩, 乃白面書生, 非經綸濟世之才 (Đệ tam thập ngũ hồi) Còn như bọn Tôn Càn, Mi Trúc là hạng bạch diện thư sinh, không có tài kinh luân tế thế gì cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đời.

Một số bài thơ có sử dụng