Có 1 kết quả:

tế khốn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu giúp kẻ nguy nan. Cũng đọc Tế khổn.

Một số bài thơ có sử dụng