Có 1 kết quả:

tế độ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đưa qua bến bên kia. Tiếng nhà Phật, chỉ sự dùng phép Phật mà cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh cực khổ ở đời. Đoạn trường tân thanh : » Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân «.

Một số bài thơ có sử dụng