Có 1 kết quả:

tế cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu cấp trong lúc nguy cấp.

Một số bài thơ có sử dụng