Có 1 kết quả:

tế nịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vớt người chết đuối.