Có 1 kết quả:

tế bần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu giúp người nghèo khổ.

Một số bài thơ có sử dụng