Có 1 kết quả:

nhu nhẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng.