Có 1 kết quả:

nhu nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm vào người, thấm dần mà quen. Cũng như Tiêm nhiễm.

Một số bài thơ có sử dụng