Có 1 kết quả:

nhu hào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thấm ướt ngòi bút lông, ý nói nhúng ngòi bút vào mực mà viết.