Có 1 kết quả:

nhu trệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm lại, hoãn lại.