Có 1 kết quả:

lạm dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng quá độ. Dùng vào mục đích bất chánh.