Có 1 kết quả:

lạm phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xuất hiện nhiều quá mức. Cho ra quá mức.