Có 1 kết quả:

tả dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tả diêm 瀉鹽— Cũng có nghĩa là thuốc uống để ngăn chặn bệnh ỉa chảy.