Có 1 kết quả:

tả diêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ nước muối hoá học, uống cho thông đường đại tiện, tức thuốc xổ.