Có 1 kết quả:

lan hãn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mênh mông, bao la (thế nước).