Có 1 kết quả:

si li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rõ ràng, phân minh — Không dứt — Cũng nói Si si.