Có 1 kết quả:

hoả hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt thây người chết cho thành than.