Có 1 kết quả:

hoả tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính nóng như lửa, rất nóng nảy.