Có 1 kết quả:

hoả du

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dầu lửa, dầu hôi.