Có 1 kết quả:

hoả tai

1/1

hoả tai

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoả hoạn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nạn nhà cháy.